logo_mob Prolećna putovanja | Fantast | Avio Karte
0800 400 104    
Ви сте овде:Fantast> Proleće 2021
423 Prolećna putovanja | Fantast | Avio Karte

Prolećna putovanja 2021

Spremili smo za Vas:
Prevoznik FUDEKS
Polasci: Glavna BAS stanica, "Lokomotiva" Novi Sad

Slovenija, Idemo na Bledajo!

 • 5 dana, Autobusom
 • 29. April, 30. Jun, 18. Avgust
 • 2 noćenja, Hotel Creina 4*
 • Ljubljana, Kranj, Bled, Klagenfurt, Trst, Piran, Portorož
 • Cena Od 109 € Specijalna cena za rane prijave!

Istanbul Avionom Proleće

 • 5 dana, Avionom
 • 30.Jun, 21.Jul, 25.Avg., 22.Sep., 27.Okt., 10.Nov
 • 4 noćenja, Hoteli 3* i 4*
 • Zlatni Rog, Aja Sofija, Topkapi, Dolmabahče, Prinčevska ostrva
 • Cena Od 269 € Sigurni polasci!

Albanija, zemlja tajni

 • 5 dana, Autobusom
 • 27. Maj
 • 2 noćenja, Hotel 4****
 • Skadar, Lješ, Drač, Berat, Tirana
 • Cena Od 99 €

Sarajevo i Konjic, 1 noćenje

 • 4 dana, Autobusom
 • 30. April, 20. Maj, 17. Jun, 15. Jul, 12. Avgust
 • 1 noćenje, Hotel 3***
 • Sarajevo, Vrelo Bosne, Konjic, Titovi bunkeri
 • Cena Od 59 € Specijalna cena za rane prijave!

Slovenija, Dolenjska

 • 4 dana, Autobusom
 • 30. April, 28. Maj, 02. Jul, 27. Avgust
 • 1 noćenje, Hotel 3***
 • Celje, Laško, Sevnica, Kostanjevica, Otočec
 • Cena Od 79 € Specijalna cena za rane prijave!

Istanbul, 3 noćenja

 • 6 dana, Autobusom
 • 6. April, 13. April, 28. April, 18. Maj, 29. Jun
 • 3 noćenja, Hotel 3*
 • Aja Sofija, Topkapi, Dolmabahče, Zlatni rog
 • Cena Od 89 € Specijalna cena za rane prijave!

Montenegro tura, Avionom

 • 4 dana, Avionom
 • 8. April, 29. April, 10. Jun
 • 3 noćenja, Vila Monterio
 • Boka, Cetinje, Lovćen, Budva, Njeguši, Skadarsko jezero
 • Cena od 199€

Hercegovačka tura

 • 5 dana, Autobusom
 • 29. April, 30. Jun, 18. Avgust
 • 2 noćenja, Hotel Viv 3*
 • Foča, Trebinje, Tvrdoš, Stolac, Mostar, Boka Kotorska
 • Cena od 89 € Specijalna cena za rane prijave!

Čudesna Bugarska

 • 4 dana, Autobusom
 • 29. April
 • 2 noćenja, Hoteli 3***
 • Plovdiv, Kazanlak, Veliko Trnovo, Sofija
 • Cena od 109 € Specijalna cena za rane prijave!

Priče iz Bosne, Jajce

 • 3 dana, Autobusom
 • 29. April, 21. Maj, 18. Jun, 23. Jul
 • 1 noćenje, Hotel Turist 98 3*, Jajce
 • Travnik, Jajce, Slapovi Krupe, Banja Luka
 • Cena Od 69 € Specijalna cena za rane prijave!

Crnogorska Tura

 • 3 dana, Autobusom
 • 9. April, 30. April
 • 1 noćenje, Villa Monte Rio
 • Durmitor, Boka, Budva, Cetinje, Podgorica
 • Cena Od 65 € Specijalna cena za rane prijave!

Lavov

 • 5 dana, Austobusom
 • 29. April, 30. Jun, 18. Avgust
 • 2 noćenja, Hotel 3*
 • Lavov, Užgorod, Mukačevo
 • Cena Od 135 € Specijalna cena za rane prijave!

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (feb-jun 2021.) (odluka broj 07/2021):
 • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
 • Ostatak u ratama do 20. oktobra 2021. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.