tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 Ankara - Usidreni san

Sajt_baneri_-49 Ankara - Usidreni san

Ви сте овде:Fantast> Evropske ture> Magazin> Ankara - Usidreni san

Ankara - Usidreni san

Додатне информације

  • Doplata za jednokrevetnu sobu EUR:0


9d8091490c6d2f44677f2f61c2092947_L Ankara - Usidreni san

Ankara se nalazi na severozapadu Turske, 200 km od crnomorske obale i 450 km od Istanbula. Zauzima centralni položaj u Anadoliji, istorijskoj provinciji Turske.

Istorijski centar Ankare smestio se na stenovitom brdu visokom 150 m, na levoj obali reke Ankara, pritoke Sakarje. U vizantijskom periodu je bila poznata kao Ankira („sidro“). Ime Angora je korišćeno do 1930. godine. Nakon proglašenja Republike Turske 1923. Ankara postaje glavni grad umesto Istanbula. Od 1919. godine Angora je sedište narodne vlade Mustafe Kemal-paše Ataturka koji je poveo rat za oslobađanje turskih teritorija. 1923. godine Kemal paša je proglasio Angoru za glavni grad Turske, a 1930. godine Angora je promijenila ime u Ankara.

Grad se sastoji od starog, severnog dela, koji je sačuvao srednjovekovno-istočnjački izgled, i od modernog južnog dela koji je podignut uglavnom nakon 1923. godine.

Hodnici vremena ovog grada su dugi milenijumima. Još od drugog milenijuma pre naše ere kada je ova oblast bila pod upravom Frigije. Aleksandar Veliki osvojio je Ankaru - 333. p. n. e., u 3. veku p. n. e. grad je bio prestolnica Tektosaga jednog galatskog plemena. Od 25. p. n. e. za vreme vladavine cara Avgusta Ankara je postala deo Rimskog carstva. Za vreme vizantijske vladavine, Ankara je bila meta napada Persijanaca i Arapa. Oko 1073. Ankara je pala u ruke Seldžuka, ali ju je krstaš Rejmond Tuluški - 1101. ponovo vratio pod hrišćansku vlast. Vizantija ipak nije mogla dugo da održi svoju vlast, tako da je Ankara  postala kamen spoticanja između Seldžuka i njihovih rivala među turskim graničnim klanovima, a nakon 1143. između samih seldžučkih prinčeva. Nakon osnivanja Osmanskog carstva Ankara je počela da stagnira kao periferni grad carstva. Mongolski vladar Timur zauzeo je Ankaru 1354, ali ju je već 1403. preoteo Orhan drugi sultan Osmanske dinastije. Nakon tog je ostala u osmanskim rukama, u kasnijim vekovima, grad je ponovno postao važan, kao trgovački centar na karavanskom putu za istok. Nakon Prvog svetskog rata - lider mladoturaka Mustafa Kemal Ataturk, odabrao je Ankaru za sedište svog štaba 1919. iz kog je organizovao borbu kako protiv grčkih intervencionističkih snaga, tako i protiv sultana i njegove vlade u Istanbulu. Nakon osnivanja Republike Turske - 1923. Ankara je proglašena glavnim gradom nove države.

Usidreni san, jedan od naziva koji se vezuju za ovaj grad, itekako ima svoj smisao. Snove su svoje sidrili na ovom mestu mnogi, a možda najznačajniji je bio Mustafa Kemal-paša kojeg su nazivali Ataturk – „Otac Turaka“. Jednu zaostalu imperiju pretvorio je u modernu državu, a njene stavnike je otgao od čeljusti Islama i postavio postulate za demokratizaciju čitavog društva. Ankara je otelotvorenje njegovog sna i simbol nove Turske. Zbog toga je izabrana kao mesto na kojem će Ataturk večno počivati. U veličanstvenom Mauzoleju nalazi se mermerni sarkofag težak 40 tona u kojem večno počiva otac savremene Turske.

Arhitektura Ankare je ogledalo njene duge prošlosti. Iz vremena rimske vladavine ostali su ostatci termi, Julijanov stub i Avgustov hram podignut 25. p. n. e. - 20. p. n. e.. Iz vizantijskih vremena ostali su delovi tvrđave na brdu iznad grada. Najstarija džamija u gradu je Aladinova džamija, iz doba Seldžuka (12. vek) sa jednim minaretom. Građevine iz osmanskog perioda su brojne, od njih vredi spomenuti džamiju Nadži Bajram (1427–1428), kao i Bezistan Mahmud Paše i Kuršumli han, dve građevine iz 15. veka koje su danas preuređene u Muzej anadolijskih civilizacija. U njemu se čuva svetski poznata Hetitska kolekcija. Vredan je i Etnografski muzej sa svojom zbirkom umetnosti i folklora turskog naroda. Etnografski muzej se nalazi preko puta zgrade opere u distriktu Ulus. Anitkabir — mauzolej Ataturka, oca moderne turske države se nalazi se na uzvišenju iznad grada. U sklopu mauzoleja, izgrađenog 1953. nalazi se i muzej sa voštanom figurom Kemala Ataturka, njegovim spisima, pismima, ličnim stvarima i fotografijama koje prate njegov život. Centralni trg Anitkabira je prekriven sa stotinama ćilima i može da primi preko 15.000 ljudi. Tu je i prelepi park sa desetinama hiljada sadnica. Naspram stare Ankare je savremena prestonica čiji je „land-mark“ sasvim sigurno Atakula, toranj visok 125 metara otvoren 1985. godine. Svakako treba videti i grandioznu Kodža Tepe džamiju koja je građena celih 20 godina od 1967. – 1987. godine i koja može da primi 24.000 vernika.

Mi volimo da kažemo da je Ankara grad za svih pet čula. Treba pored pogleda i divnih priča, uključuti i čulo ukusa. A ovaj grad je pravi mali gastronomski raj. Morate probati preukusni Iskender kebab, a mi znamo i gde. Takođe, ljubiteljima slatkiša, moramo preporučiti mlečne dezerte koji nalikuju na puding, kazandibi, tavuk göğsü i sl.

Tokom turske večeri predstavićemo vam i tradicionalne ukuse Ankare, ali i folklor Anadolije i drugih delova Turske. Sigurni smo da ćete maksimalno uživati.

Fantast vas svakog meseca vodi direktnom avionskom linijom iz Beograda za Ankaru. Doživite ovaj grad na pravi način i pronađite vaše mesto da usidrite san.

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (maj-dec 2023.) (odluka broj 07/2023):
  • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
  • Ostatak u ratama do 20. decembra 2023. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.